Anika Nagy

Hungary

Anika Nagy is currently a booking and production assistant at Sziget Festival, living and working in Budapest, Hungary.

Across her career she has had the opportunity to work with a diverse range of clients and roles (merch management, advancing, production, backstage management, project management) from international bands to festivals (Sziget,Fekete Zaj, Verboden, BuSH). These experiences have given her a versatile skill set and allowed her to work in multiple sides of the industry.

Anika also works as Marketing Manager for the company Dotted Music

 

CV Highlights:

  • Sziget Festival – Booking Assistant (promoted from Backstage Manager)
  • Project Manager at Budapest Showcase Hub
  • Production Manager at Fekete Zaj Festival
  • Management Assistant at 3S Music

Към момента Анико Наги е като букинг асистент и асистент продукцията на фестивала Sziget, като живее и работи в Будапеща, Унгария. 

През кариерата си е имала възможност да работи с разнообразни клиенти и роли (мърч мениджмънт, авансиране, продуциране, бекстейдж мениджмънт, управление на проекти) от международни групи до фестивали (Sziget, Fekete Zaj, Verboden, BuSH). Този опит й дава многостранен набор от умения, което й позволява да работи в различни сфери на индустрията.

Анико работи и като маркетинг мениджър в компанията Dotted Music

Няколко акцента в автобиографията й включват:

  • Фестивалът Sziget – асистент по резервациите (повишена в длъжност от сценичен мениджър)
  • Ръководител на проект в Budapest Showcase Hub 
  • Мениджър продукция на фестивала Fekete Zaj 
  • Мениджмънт Асистент в 3S Music