Benedikt Jaster

Germany

Prime Tours & Promotion is a live-booking agency and tour promoter for artists in the jazz-, world- and pop music sector. Specialized on the German-speaking (GAS) area, we offer a full tour service including booking, production, tour-promotion and accounting. Several years ago we furthermore extended our booking efforts into other territories such as Scandinavia and Eastern Europe.

With our wide network of venues from small clubs to philharmonics, music halls and a variety of festivals we work in collaboration with the artist‘s managements, labels, promoters and the artists themselves, to establish them on the music market and allow for a sustainable career.

Recent examples of artists we worked with are Mariza (PT), Carminho (PT), Margareth Menezes (Brazil), Gustavo Santaolalla (ARG), Quinteto Astor Piazzolla (ARG), Lisa Simone (USA), Lila Downs (MEX), Diego el Cigala (ES), Rosanne Cash (USA), ZAZ (FRA), Brushy One String (JAM), George Dalaras (Greece). Also we’ve been working with Jarabe de Palo (US), Al Jarreau (USA), Manu Chao (FR), Goran Bregovic (BA) and Lhasa de Sela (USA) in the past.

Prime Tours & Promotion е агенция за букинг и промоутър на турнета на артисти от областта на джаза, уърлд и поп музиката. Специализирани в немскоговорящата област (GAS), ние предлагаме пълно турне обслужване, включващо резервации, продуциране, промотиране на турнета и счетоводство. Преди няколко години освен това разширихме усилията си в областта на резервациите и в други територии като Скандинавия и Източна Европа.

Благодарение на широката ни мрежа от места за провеждане на концерти – от малки клубове до филхармонии, музикални зали и разнообразни фестивали – ние работим в сътрудничество с мениджмънта на изпълнителите, лейбълите, промоутърите и самите изпълнители, за да ги утвърдим на музикалния пазар и да им дадем възможност за устойчива кариера.

Скорошни примери за артисти, с които сме работили, са Мариза (PT), Карминьо (PT), Маргарет Менезес (Бразилия), Густаво Сантаолала (ARG), Квинтето Астор Пиацола (ARG), Лиза Симоне (USA), Лайла Даунс (MEX), Диего ел Сигала (ES), Розан Кеш (USA), ZAZ (FRA), Brushy One String (JAM), Джордж Даларас (Гърция). Също така в миналото сме работили с Джарабе де Пало (САЩ), Ал Джаро (САЩ), Ману Чао (ФР), Горан Брегович (БА) и Лхаса де Села (САЩ).