Ekaterina Bazhanova

Spain

Ekaterina Bazhanova, PhD is a music industry professional with more than 15 years of experience that varies from artist management to TV production and festivals organization. In 2015 Ekaterina founded MDR – a 360 company providing services in different areas of music business, such as artist development, music business consulting, publishing, events and music export. Ekaterina is Director of Music Business Mindset at International Music Business School (Barcelona).

Екатерина Бажанова, доктор на науките, е професионалист в музикалната индустрия с повече от 15 години опит, който варира от мениджмънт на артисти до телевизионни продукции и организиране на фестивали. През 2015 г. Екатерина основава MDR – компания за услуги „360 градуса“ , която предоставя услуги в различни области на музикалния бизнес, като развитие на артисти, консултации в областта на музикалния бизнес, издателска дейност, събития и износ на музика. Екатерина е директор на курса Music Business Mindset в Международното училище за музикален бизнес (Барселона).