Linda Abolina

Latvia

I am General Manager of Latvian indie band Sudden Lights. I started my career in music business more than 10 years ago. After working as a Project Manager in classical music agency and event venue, I switched to private sector as I was looking for more challenging projects and goals.

I have been working with Sudden Lights for 4 years now and together we have withstanded C-19 crisis with a massive growth in domestic market that lead us to Eurovision Song Contest in 2023 and touring internationally.

Аз съм генерален мениджър на латвийската инди група Sudden Lights. Започнах кариерата си в музикалния бизнес преди повече от 10 години. След като работих като ръководител на проекти в агенция за класическа музика и място за провеждане на събития, преминах в частния сектор, тъй като търсех по-предизвикателни проекти и цели.

Работя със Sudden Lights от 4 години и заедно устояхме на кризата C-19 с огромен ръст на вътрешния пазар, който ни доведе до конкурса за песен на Евровизия през 2023 г. и до международни турнета.